+90 216 909 7719 info@globalicmo.com

Tasarım grupları organizasyonu

Projede yer alacak tüm tasarım ekiplerinin (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, yangın vb) belirlenmesi ve sözleşmelerinin hazırlanması, bu ekiplerin tasarım kriterleri doğrultusunda uyum içinde ve koordineli olarak çalışmasının sağlanması çalışmalarıdır.

Marka / işveren ile tasarım grupları organizasyonu

Tasarım grupları ile seçilen/seçilecek işletme markası ve işveren arasındaki veri akışını sağlamak, ilgili kriterlere göre projelerin uygunluğunu kontrol etme ve bu kriterler doğrultusunda bu hazırlanan projeler için işveren ve işletme markasından onay alma çalışmalarıdır.

Bütçe organizasyonu

Tasarım kriterleri ve iş programı doğrultusunda, proje bütçesinin oluşturulması ve veri takibinin yapılması çalışmalarıdır.

Raporlama sistemleri organizasyonu

Proje süreci boyunca, oluşturulacak raporların günlük – haftalık – aylık periyotlarda hazırlanması, tasarım ve inşaat süreçlerinde raporlama sisteminin organize edilmesi çalışmalarıdır.

İnşaat / Yapım yönetimi

Tüm inşaat sürecinde devam edecek olan, belirlenecek yapım metodu doğrultusunda, yüklenici / alt yüklenicilerin takibi, inşaat ve şantiye çalışan / çalışmalarının kontrol ve koordine edilmesi ile raporlanması çalışmalarıdır.

İhale ve satın alma yönetimi

Belirlenecek ihale yönetimi dahilinde, tasarım ve inşaat aşamalarında görev alacak ekiplerin ve satın alınacak malzemelerin seçiminde ihale dokümanlarının hazırlanması ve iş programına uygun olarak organize edilmesi ve yönetilmesi hizmetleridir.

Bütçe yönetimi

Bütçe ve nakit akış tablolarının, maliyet izleme metotları doğrultusunda, takip edilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır.

Süreç yönetimi

Projenin tüm süreçlerinin iş programı ile takip ve kontrol edilmesi, olası gecikmelerin ve aksamaların önceden belirlenerek yatırımcıya raporlanmasının sağlanması, gerekli güncellemelerin yapılarak imalatların doğru şekilde ve iş programına uygun zamanında yapılmasının takibi çalışmaları ile öngörülen bütçe ve istenilen kalitede işin tamamlanmasının çalışmalarıdır.

Sözleşme uygulaması yönetimi

Projede çalışacak tüm firmalar ile işveren arasında yapılması gereken tüm sözleşmelerin ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, her firma ile anlaşma sağlanan özel koşullara göre sözleşmelerin düzenlenmesi ve proje süresince takip edilmesi çalışmalarıdır.

Kalite kontrol yönetimi

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, belirlenen standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması ve bu doğrultuda, kalite kontrol sistemlerinin hazırlanması ile takip edilmesi çalışmalarıdır.

İş güvenliği ve risk yönetimi

İş güvenliği planlarının hazırlanması ve takibinin yapılması, tüm inşaat çalışmalarında iş güvenliği standartlarının tüm çalışanlar ve yükleniciler tarafından uygulanmasının sağlanması çalışmalarıdır.

Test ve devreye alma

Projenin tamamlanma aşamasında, işletmeye/işverene tüm sistemlerin sorunsuz çalışır teslim edilebilmesi için gerekli kontrol ve koordinasyonun yapılması çalışmalarıdır.

Durum tespit çalışması (DUE DILIGANCE)

Devam eden bir projenin ya da mevcut bir yapının dönüşüm aşamasında, müşteriyle belirlenen periyotlarda gerekli olan teknik personelle (mimar, inşaat, mekanik,

Elektrik mühendisi vb) ziyaret edilerek, mevcut durum tespitinin yapılması, teknik değerlendirmenin yapılması, sistemlerin faydalı ömrünün belirlenerek mevcut durum analizinin yapılması ve bunun müşteriye raporlanması çalışmalarıdır.